Video House Squatters

Video House Squatters

official website:

www.maximalisme.be

Bewoond! / Habités! / Inhabited!

picturesPosted by Ognev Vlaminck Mon, April 18, 2011 00:01:26

De nestkastjes worden bewoond door vogeltjes !!! YEAY!!

Les nichoirs sont squattés par des oiseaux !!! YEAY !

The Birdhouses are being inhabited by birds!!! YEAY!

 • Comments(0)//videohousesquatters.maximalisme.be/#post18

Not the end? Pas la fin? Niet het einde?

picturesPosted by Ognev Vlaminck Wed, December 15, 2010 01:49:41

Just when you think the story is over, it goes International! Interview with the BBC...

Justement au moment qu’on croit que l’histoire ce termine, elle devient International! Interview avec la BBC...

Juist als men denkt dat het verhaaltje ten einde is gaat ze Internationaal! Een interviewtje met de BBC...

 • Comments(0)//videohousesquatters.maximalisme.be/#post17

Het Einde / La fin / The End

picturesPosted by Ognev Vlaminck Wed, August 18, 2010 13:36:00

De nestkastjes moeten weg, zo heeft het departement die verantwoordelijk is voor de aanplantingen van Regio Brussel me gemaild. Er zou een nultolerantie bestaan tegenover het hangen van wat dan ook aan de bomen van de Regio zonder hun nadrukkelijke toelating.

Het verhaal begint bij M. Christophe Laurent, de verantwoordelijk voor de aanplantingen in Elsene die een mailtje heeft geschreven aan de Regio waarin hij zijn heel persoonlijk afkeur betuigd tegenover dit project. Hij neemt het me kwalijk ( hij spreekt over “l’auteur” wat duidelijk refereert naar de term “crimineel”) van nagels in de bomen te kloppen en van niet de juiste maten te hanteren bij het bouwen van de nestkastjes. Zoals op deze blog beschreven heb ik nooit een nagel in een boom geslagen en is het departement zelf schuldig aan deze daad, die door veel voorbijgangers in de straten trouwens stellig wordt afgekeurd! Ook de maten komen overeen met de opgegeven maten voor de specifieke vogels die de stad verlaten. Meer informatie kan gevonden worden op de website die ik hier vroeger heb vermeld.

De Regio heeft dus niet de moeite gedaan om zelf op onderzoek te gaan en heeft me een mail gestuurd…met een email die trouwens nergens op deze website staat vermeld?...met het verzoek de nestkasten zo vlug mogelijk te verwijderen of dat er anders boetes zullen vallen voor elke nestkast die ze zelf moeten verwijderen. Een project dat enkel goede bedoelingen met zich meedraagt wordt dus op een hele repressieve manier de kop ingedrukt zonder maar ook enige inlevingsvermogen te vertonen van hunnentwege tegenover de initiële intenties, en de positieve reacties van de voorbijgangers.

Wat echt onbegrijpelijk is is het feit dat er geen alternatief wordt voorgesteld voor het voortleven van dit project op een andere locatie. De reden dat ik die nagels gebruikte was juist om niet zelf te moeten beginnen nagels te kloppen op plaatsen dat het niet mocht, laat staan permanente schade te berokken. Wat ook heel erg is is het feit dat de gemeente wel oproepen doet naar projecten maar alle spontaniteit en persoonlijke initiatieven met argusogen bekijkt om ze daarna volledig af te breken.

Hetgeen ik niet wou was dat deze blog een referentie zou worden op gebied van vandalisme in Elsene maar al de valse beschuldigingen verplichten me om me te beschermen met duidelijke argumenten en daar hoort vandalisme nu eenmaal bij. Inderdaad, gedurende dit project heb ik mogen ontdekken dat in bepaalde buurten van Elsene vandalisme en een permanent stortgedrag schering en inslag zijn en dat die dingen niet onder handen worden genomen. Op sommige plaatsen, tussen de twee bruggen in de Graystraat is onder andere zo een plek, moest ik de nestkasten elke dag vervangen omdat ze vernield werden of simpelweg verdwenen. Het onderhoud en het vervangen van de nestkastjes was voor mij een logisch gevolg van deze stadsinterventie en ik nam deze taak ook heel ernstig. Ik heb ook mogen vaststellen dat op die plek wekelijks een grote storthoop ontstond en de gemeente die spontaan verwijdert. Zou de gemeente zich niet beter bezighouden met het vinden van deze “echte” vandalen en vervuilers en daar een nultolerantie uitoefenen? Natuurlijk hebben deze “auteurs” geen website waar ze hun motieven duidelijk uit de doeken doen en dan is het dus makkelijker voor de gemeente om diegene die zich bekend maken via de media aan te pakken. “Goe bezig” zouden mijn collega studenten zeggen!

Het departement “aanplantingen” van de Regio dat me heeft aangeschreven is eigenlijk direct verantwoordelijk voor vogels die de stad verlaten en bijna totaal verdwenen zijn uit de stad. De vogels nesten namelijk heel graag in oudere bomen die meer gaten vertonen in hun stam en juist die oude bomen worden in groten getale verwijderd en vervangen door piepkleine jonge boompjes.

Ik kan spijtig genoeg niet echt met een positieve noot eindigen al had ik het liever anders gewild. De nestkastjes hangen nu allemaal aan een muur in onze tuin. Ze kunnen daar niet blijven want het is de bedoeling dat ze gezien worden dus ga ik op zoek naar een alternatief. Ik ga een voorstel tot adoptie doen aan een vereniging buiten Brussel die zich bezighoud met het ondersteunen van eco-artistieke projecten. Ik hoop dat op die manier de nestkastjes misschien nog kunnen voortleven in een soort van Birdcity ,op grotere hoogte weliswaar, zoals ik ze als voorbeeld heb geïnstalleerd in de tuin alvorens ze aan de muur te hangen. Wat stadsinterventies betreft in Elsene doe ik de belofte te proberen van het nooit meer te doen. Enkel proberen, he!

Les nichoirs ont disparu parce que le département responsable de la plantation de la Région m’a écrite un mail disant qu’il existe une tolérance zéro envers tout ce qui est l’accrochage aux arbres sans la permission de la Région
L’histoire commence avec M. Christophe Laurent, le responsable des plantations à Ixelles qui a écrit un courriel à la région dans laquelle il a exprimé sa désapprobation à ce projet. Il me reproche (il parle de «l’auteur», ce qui réfère clairement au terme d’un acte criminel) d’avoir tapé des clous dans les arbres et de ne pas avoir respecté les consignes lors de la construction des nichoirs.
Comme je l’ai écrit sur ce blog auparavant, je n’ai jamais tapé un clou dans un arbre. Encore mieux, c’est le département même qui est coupable de cet acte, un acte que nombreux passants dans les rues désapprouvé d’ailleurs fortement! Les dimensions utilisées lors de la fabrication des nichoirs est bien celle qui correspondent aux dimensions indiquées pour les oiseaux spécifiques qui quittent la ville. Plus d’informations peuvent être trouvées sur le site que j’ai mentionné auparavant.
La Région n’as donc pas fait l’effort d’enquêter elle-même cette affaire, et m’a envoyé un courriel (avec un e-mail qui n’apparaît même pas sur ce site) en me demandant d’enlever les nichoirs dans les plus brefs délais. Ils écrivent aussi que sans réaction de ma part ils seraient dans l'obligation de les retirer et de me facturer l'estimation des dégâts occasionnés aux arbres. Un projet qui n’avait que de bonnes intentions est donc abattu d’une manière très répressif, sans aucune empathie envers les intentions innocentes initiales, et les réactions positive des passants dans la rue.
Ce qui est vraiment incompréhensible, est le fait qu’aucune alternative n’est proposée par la commune ni par la Région pour la survie de ce projet à un autre endroit. La raison pour laquelle j’utilise des clous déjà présent dans les arbres est justement du au fait que voulais éviter de faire des dégâts en mettant des clous partout et éviter surtout d’être poursuivit pour vandalisme. Encore moins compréhensible est le fait que la commune fait des appels à projets mais quand quelqu’un prend une initiative spontanée on le poursuit et on essaye tout pour nuire la personne et son projet.
Je ne voulais pas que ce blog deviendrait une référence en termes de vandalisme à Ixelles, mais toutes les fausses accusations m’obligent, pour me protéger avec des arguments clairs, d’éclaircir la situation concernant le vandalisme à Ixelles. En effet, au cours de ce projet, j’ai pu constater que dans certains quartiers le vandalisme et le dépôt des immondices sont des problèmes ce dont la commune ne s’occupe pas. Dans certains endroits, entre les deux ponts de la rue Gray par exemple je devais remplacer les nichoirs chaque jour parce on les détruisait ou ils avaient disparu. L’entretien et le remplacement des nichoirs étaient pour moi une conséquence logique de cette intervention urbaine et j’ai pris cette tâche très au sérieux. Mais de voir que chaque semaine des immondices étais déposées au même endroit et que chaque semaine la commune devait venir tout enlever, me font poser beaucoup de questions.
Ne serait-ils pas plus intéressant pour la Commune de trouver « les auteurs » de cette pollution et des ces actes de vandalisme ? (et d’y appliquer leurs tolérance zéro ?) Bien entendu, ces personnes n’ont pas un site Web où leurs motivations sont clairement dévoilées. Et puis il est plus facile pour la commune de s’attaquer à ceux qui se font connaître par les médias pour faire connaitre leurs projet.
Le département «plantations» de la région qui m’a écrit est en plus le responsable direct de la disparition des petits oiseaux dans la ville. Ces oiseaux préfèrent de faire leurs nid dans des arbres matures parce que il y plus cavités dans leur tronc. Mais cette même instance remplace ces vieux arbres par des petits et jeunes arbres.
Malheureusement, je ne peux pas vraiment terminer sur une note positive. Les nichoirs sont tous suspendus à un mur dans notre jardin. Je ne veux pas qu’ils restent là car il est prévu qu’ils puissent être vus, donc je suis à la recherche d’une solution. Je vais faire une proposition d’adoption à une association hors Bruxelles qui soutien des projets eco-artistique.

J’espère que de cette manière les nichoirs peuvent continuer sous forme d’une mini ville d’oiseaux, par exemple comme je l’ai installé dans le jardin avant de les pendre au mur. Je les installerais alors en hauteur pour des raisons de sécurité naturellement. En ce qui concerne les interventions urbains à Ixelles je vais promettre d’essayer de ne plus jamais en faire. Juste essayer, hein!

 • Comments(3)//videohousesquatters.maximalisme.be/#post16

Alle nestkastjes / Toutes les nichoirs / All the birdhouses

picturesPosted by Ognev Vlaminck Wed, August 18, 2010 12:38:15


 • Comments(1)//videohousesquatters.maximalisme.be/#post15

radio interview / reportage radio

picturesPosted by Ognev Vlaminck Tue, August 10, 2010 00:47:40


 • Comments(0)//videohousesquatters.maximalisme.be/#post14

kranten artikel /article dans le journal / newspaper

picturesPosted by Ognev Vlaminck Wed, August 04, 2010 09:09:21

Le Soir

La Capitale

Brussel Deze Week

De tekst van het interview / Le texte de l'interview /the text of the interview:

De Korte Geschiedenis van de videocassettenestkast


Elsene - Hij hing de stad vol met vogelnestjes. Hij maakte die vogelnestjes van videocassettes. Omdat geen mens die dingen nog gebruikt, en omdat vogels nu eenmaal kwetsbaar zijn. En hij werd door de overheid op de vingers getikt omdat hij zijn nestkastjes zonder toestemming aan gewestelijke bomen hing. Ognev Vlaminck is een kunstenaar in de lichte betekenis van het woord. Zijn motto: technotrash.

T echnotrash, ofte afgedankte technologie die u en ik niet meer nodig hebben. Of wat doet u nog met uw floppydisks, uw videocassettes en uw walkman? U kunt uw spullen aan Ognev Vlaminck (31) geven, die er een nestkast van maakt.

U hebt ze misschien wel opgemerkt, begin augustus, de vogelhuizen die her en der in Elsene (bijvoorbeeld op het Flageyplein) hingen. Af en toe merkte u misschien een jongen op die ze kwam controleren. Dat was de kunstenaar zelve. Want een nestkast van videocassettes maken is een ding; zorgen dat ze overleven in de stad, is een ander paar mouwen.

Maar eerst: wat voorafging.

Vertel eerst eens wat over uzelf.

Ognev Vlaminck: “Oorspronkelijk kom ik uit Overijse, maar zo rond mijn dertigste besefte ik dat ik terug wilde naar mijn roots, naar Brussel, waar mijn familie vandaan komt. Grootvader was groothandelaar op de Vroegmarkt. Mijn voornaam duidt niet op een afkomst, maar komt doordat mijn ouders een zwak hadden voor Rusland. Ognev zou uit de Russische Assimil komen.”

“Ik heb zeven jaar in een Engelstalige school gewerkt. Begonnen als manusje-van-alles en geëindigd als kunstonderwijzer. Maar dat is een heel verhaal. Sinds twee jaar studeer ik interieurvormgeving in Mechelen. Kunst is een hobby.”

U hebt uw basisvisie in een manifest uitgeschreven. Om duidelijker te maken wat u wilt?

Vlaminck: “Omdat ik een bepaalde visie op kunst heb. Subsidies, daar geloof ik bijvoorbeeld niet in. Kunst moet vanuit het eigen geloof, het eigen kunnen komen, anders werkt het niet. Als een kunstenaar een hoop geld krijgt, dan is hij meer met het geld bezig dan met iets te maken. Voor mij is dat niet de essentie. En wat is het uiteindelijke resultaat?”

“Ik wil sowieso nooit van kunst mijn beroep maken. Je kunt er nauwelijks van leven, en als het je job is, dan doe je het na verloop van tijd ook niet meer uit plezier. Hou het dan maar als hobby, denk ik dan.”

We lezen in uw manifest dat u trends wilt verwerpen. Hoe doe je dat?

Vlaminck: “Ik had het dan vooral over de subsidiëring, die tegenwoordig een trend is geworden voor kunstenaars. En dan is er nog een andere trend die gangbaar is in onze maatschappij: de trend om de essentie weg te moffelen. Auto’s hebben een mooie carrosserie, terwijl het tenslotte om de motor gaat. Een iPod is fantastisch afgewerkt, terwijl het gewoon een doosje is waar muziek uit komt. Ik wil de dingen binnenstebuiten keren. Nu, ik ben ook niet tegen de verpakking. Ik hergebruik ze alleen, in tegenstelling tot anderen, die er geen oog voor hebben.”

“Mensen verwerpen dus verpakkingen, of hebben er geen oog voor. Geen probleem, want ik probeer wat zij verwerpen, te upcyclen. Afval een nieuw leven te geven.”

Is dat een statement?

Vlaminck: “Eerder een vraagstelling. Mensen consumeren massaal, wat op zich geen probleem is. Alleen gaat er vervuiling mee gepaard. Mensen kopen ook massaal dvd’s, terwijl weinigen zich herinneren dat ze vroeger veel videocassettes hebben gekocht die ze nu niet meer gebruiken. Wat zal er binnenkort met de dvd’s gebeuren? Maar ik veroordeel de mensen er niet om. De economie moet draaien. Ik pleit alleen voor een andere benadering van afval. Met het manifest wil ik er men­sen op attent maken dat zijzelf ook afval kunnen hergebruiken. Ik wil mijn werkwijze uitdragen.”

Met de nestkastjes die u gemaakt hebt, wilt u de stad verfraaien. Of niet?

Vlaminck: “In vraag stellen ook. Wie zo’n nestkastje ziet hangen, vraagt zich af waarom dat ding er hangt. En dan is er mijn persoonlijke strijd: ik wil mezelf uitdagen. Ik had een hoop ouwe video’s liggen en was me aan het afvragen wat ik er in godsnaam mee zou doen. De uitdaging werd een idee, en het idee werd de kunst.”

“En dus heb ik er driehonderd gemaakt en opgehangen, waarvan er nog een tweehonderdtal overblijven. Moeilijk was het niet.”

Worden die dingen gebruikt door vogels?

Vlaminck: “Het is nog te vroeg, hé. We zullen in het voorjaar zien.”

Had u vooraf toestemming van de gemeente nodig om de nestkastjes omhoog te hangen? (Dit gesprek vond plaats voordat duidelijk werd dat de nestkasten weg moesten, CD.)

Vlaminck: “Nee. Dat denk ik toch. Daarbij: stadsinterventie behoeft geen toestemming van een overheid, het komt van de burger zelf. Tweede argument: ik heb geen enkele boom beschadigd, en alleen spijkers of uitsteeksels gebruikt die al in de boom staken. Ik verander niets aan de stad, ik voeg alleen iets toe. En mocht men er iets tegen hebben, dan moeten ze het me maar zeggen, dan haal ik ze stante pede weg.”

“Er is ook een deel van het project dat een heel eigen leven is gaan leiden. Ongewild zijn mijn video-nestkastjes een analyse gaan maken van het vandalisme in bepaalde wijken van Elsene. In de Graystraat bijvoorbeeld moet ik haast dagelijks kastjes vervangen die stukgemaakt worden door vandalen. Ik begrijp dat niet, maar ik blijf er dagelijks nieuwe hangen.”

“Er is veel vandalisme in deze stad. Is dat uit verveling? Gebrek aan inspiratie? Haat tegenover de stad? Ik weet het niet, maar ik hoop dat ik ooit eens met die mensen in discussie mag gaan om het hun persoonlijk te vragen.”

Zes dagen na het interview loopt er op de redactie een mail binnen. Van Ognev Vlaminck. Er is reactie op zijn project gekomen: een ambtenaar van de gemeente Elsene heeft naar het Brussels Gewest geschreven om aan te klagen dat er nestkasten aan gewestbomen hangen. Waarop het Gewest Vlaminck aanschreef en hem verplichtte de dingen zo snel mogelijk te verwijderen, anders zou de factuur volgen.

Vlaminck haalde de kastjes weg, weliswaar met pijn in het hart. Wat hem iets in deze zin deed concluderen: mensen die iets stukmaken, worden zelden geviseerd door de gemeente. Mensen die iets constructiefs doen, blijkbaar wel.

Toch was het gesprek een week eerder positief geëindigd. “Weet je,” zei Vlaminck toen, “het mooiste compliment zal niet van de mens komen. Het mooiste compliment is dat er op een dag vogeltjes zouden huizen in mijn kunst. Dan weet ik dat het niet vergeefs was.”

:: Iedereen die nog oude cassettes, cd’s en andere technotrash heeft, kan mailen naar technotrash@maximalisme.be. Meer op www.maximalisme.be


Christophe Degreef © Brussel Deze Week

 • Comments(0)//videohousesquatters.maximalisme.be/#post13

video

picturesPosted by Ognev Vlaminck Tue, August 03, 2010 18:39:40

Een filmpje van TV Brussel

Une vidéo de TV Brussel

A little documentary of TV Brussel.

 • Comments(0)//videohousesquatters.maximalisme.be/#post12

label

picturesPosted by Ognev Vlaminck Mon, August 02, 2010 04:31:35

Morgen worden nestkastjes voorzien van een label


Demain les nichoirs recevront un label


Tomorrow the birdhouses will receive a label

 • Comments(0)//videohousesquatters.maximalisme.be/#post11

gestolen / volés / stolen

picturesPosted by Ognev Vlaminck Mon, August 02, 2010 04:16:58

Er worden heel veel nestkastjes gestolen en ik kan gewoon niet meer volgen om ze te vervangen. Dus worden ze vanaf nu niet meer vervangen maar komt er wel volgend prentje in de plaats.

Trop de nichoir sont volés et je n’arrive plus à les remplacer tous. Donc à partir de maintenant il y aura un petit dessin qui le remplacera.

To many bird houses are being stolen and it becomes too difficult for me to replace all of them. So from mow on they will be replaced with a little note.

 • Comments(0)//videohousesquatters.maximalisme.be/#post10

magnetisme/magnétisme/magnetism

picturesPosted by Ognev Vlaminck Mon, August 02, 2010 04:04:21

en soms wordt er een briefje achtergelaten....maar het was verdwenen de volgende dag.
Er is inderdaad een studie die National Geographic heeft verricht naar zwerfvogels en de manier dat ze hun weg vinden. Er is enkel een vermoeden dat het via magnetische velden zou gebeuren. Vanuit dat standpunt kan er inderdaad geconcludeerd worden dat sommige vogels gevoelig zijn voor magnetisme. Maar binnen een cassette ontstaat er enkel een vorm van magnetisme vanaf het moment dat de band tegen een ijzeren element schuift. De golven die GSM antennes uitstralen zijn veel schadelijker voor de magnetische velden die de vogels zouden volgen. Het is trouwens zo dat sommige zwerfvogels overwinteren in Brussel en dus niet meer naar het zuiden trekken.Op de band bevinden zich heel kleine hoeveelheden metalen maar ook daar komen de vogels niet mee in contact en is dus is er geen gevaar.


et parfois on laisse une note.... mais il avait disparu le lendemain. Il est en effet une étude que National Geographic a faite qui essaye d’expliquer la façon que les oiseaux migrateurs trouvent leur chemin. Il ya seulement une présomption selon laquelle ca se ferais par des champs magnétiques. De ce point on pourrait en effet conclure que certains oiseaux sont sensibles au magnétisme.
Mais dans une cassette ce crée seulement une forme de magnétisme a partir du moment que la bande se déplace contre un élément métallique. Les antennes GSM rayonnent des ondes qui sont beaucoup plus dommageables pour les champs magnétiques.
Il est en fait que certains oiseaux migrateurs passent l’hiver à Bruxelles et ne partent plus au sud.
Sur la bande des cassettes vidéo ce trouvent des petites quantités de métaux mais puisque les oiseaux ne sont jamais en contact avec la bande il y a la aussi aucun danger.

and sometimes a note is left next to the birdhouse .... but it was gone the next day. There is indeed a study that National Geographic has done trying to explore the way migrating birds find their way. There is only a presumption that it would be done through magnetic fields. From that point could indeed be concluded that some birds are sensible to magnetism. But the tape of a VHS cassette generates magnetism only when the band rubs against an iron element.

The waves that GSM antennas emit are far more damaging to the magnetic fields that the birds were to follow. Incidentally, some stray birds overwinter in Brussels and not move to the south anymore.

The Tape inside the VHS contains very small quantities of metals but the birds do not come into contact with the tape and therefore there is no danger.

 • Comments(0)//videohousesquatters.maximalisme.be/#post9

Maten/ mesures/measurements

picturesPosted by Ognev Vlaminck Mon, August 02, 2010 03:22:19

De meeste websites zijn niet erg duidelijk als het over de maten van de nestkastjes gaat. Op volgende website vond ik informatie over de verschillende soorten nestkastjes en de binnenmaten. Er wordt ook uitgelegd welke vogels tot welke kastjes toebehoren.

http://www.kbof.be/STARTPAGINA/Nestkasten.htm

La plupart des sites web ne sont pas très claires sur les mesures des nichoirs mais sur ce site web j’ai trouve des mesures interne des nichoirs et les différentes sortes de nichoirs qui existent. On y décrit aussi quels oiseaux sont attirés par quel nichoir.

http://www.kbof.be/STARTPAGINA/Nestkasten.htm

Most of the websites do not have precise information about the measurements of birdhouses. On the following website I found the exact information about the inside measurements and the different kind of birdhouses that exist. They also describe which birds go in which birdhouses.

http://www.kbof.be/STARTPAGINA/Nestkasten.htm

 • Comments(0)//videohousesquatters.maximalisme.be/#post8

gehate nestkast?/Nichoir hais?/hated birdhouse?

picturesPosted by Ognev Vlaminck Fri, July 30, 2010 05:49:30

Neen hoor...er bleek gewoon dat er al een nestje in de boom zat!

Mais non ! Il semble qu’il y avait déjà un nid dans l’arbre.

Not at all! It appeared that there was already a nest in that tree!

 • Comments(0)//videohousesquatters.maximalisme.be/#post7

Technotrash?????

picturesPosted by Ognev Vlaminck Thu, July 29, 2010 05:35:43

Alle soorten Technotrash zijn goed om vogelhuisjes mee te maken

Toutes les sortes de Technotrash sont bien pour faire des nichoirs

All kinds of Technotrash are good to make birdhouses

De videocassettedozen

Les boites de cassettes vidéos

The boxes of the VHS tapes

Floppy disks

audio cassettjes

des cassettes audio

audiotapes

En natuurlijk de video cassettes

Et naturellement les cassettes vidéo

And of course the VHS tapes

 • Comments(0)//videohousesquatters.maximalisme.be/#post6

vogelflatgebouw/HLM pour oiseaux/ bird skyscraper

picturesPosted by Ognev Vlaminck Thu, July 29, 2010 05:22:16


 • Comments(0)//videohousesquatters.maximalisme.be/#post5

Massa Productie/production en masse/ massproduction

picturesPosted by Ognev Vlaminck Thu, July 29, 2010 05:20:30


 • Comments(0)//videohousesquatters.maximalisme.be/#post4

sleutels/clefs/keys

picturesPosted by Ognev Vlaminck Thu, July 29, 2010 05:13:32

Aan een boom op het Flagey plein hingen sleutels. De sleutels bevinden zich nu in het nestkastje aan dezelfde boom. Wie zoekt die vind!

Sur un des arbres sur la place Flagey pendait des clefs. Maintenant les clefs sont toujours au même endroit mais dans le nichoir !

On one of the trees were hanging some keys. They are still there but laying inside the birdhouse!

 • Comments(0)//videohousesquatters.maximalisme.be/#post3

La Cambre

picturesPosted by Ognev Vlaminck Thu, July 29, 2010 04:23:58

Er liep al een project rond de vijvers van Elsene rond nestkastjes. Het bleek een project te zijn van de architectuurschool La Cambre. Klik op de link om de opdracht te zien. Ik denk dat Video House Squatters heel dicht bij hun concept ligt, wat een puur toeval is.

Il y avait déjà un projet autour des nichoirs autour des deux étangs d'Ixelles. C'était apparemment un projet des étudiants de l'école d'architecture de La Cambre. Cliquez sur le lien pour voir l’exercice. Le projet Video House Squatters est très proche de cet exercice, ce qui n’est pas plus que un pur hasard.

There was already a project involving birdhouses around the lakes of Ixelles. It seems to be a project from La Cambre, school of architecture. You can click on the link to see the assignment, which is quit close to the aim I tried to achieve trough the project of Video House Squatters.

 • Comments(0)//videohousesquatters.maximalisme.be/#post2

Prototype

picturesPosted by Ognev Vlaminck Thu, July 29, 2010 04:05:01

Dit is het prototype van het nestkastje, de eerste dus die ooit is gemaakt.

Ceci est le prototype du nichoir, le premier donc qui a été fait.

This is the prototype, thus the first one ever made.

 • Comments(0)//videohousesquatters.maximalisme.be/#post1

Introductie/introduction

picturesPosted by Ognev Vlaminck Thu, July 29, 2010 03:54:35

Technotrash is een project dat begonnen is door een uit de hand gelopen passie namelijk het zoeken naar alternatief gebruik voor objecten die gewoonlijk als afval worden aanzien. De videocassette is er daar eentje van. Na de eerste innovatieve zoektocht zoals het Video paviljoen ( een paviljoen waarvan het dak bestaat uit 1300 videocassettes) was het tijd om opnieuw op zoek te gaan naar een ander alternatief voor de hoop videocassettes die maar bleef groeien.
Video House Squatters is een project dat door een simpele interventie de stad weer meer leven moet geven. Niet alleen door nestkastjes gemaakt van videocassettes als woonst aan te bieden voor vogels die meer en meer de stad ontvluchten maar ook door de mensen in de straat te doen nadenken over hoe ze met afval omgaan. In Brussel bestaat er namelijk geen recyclageprogramma voor videocassettes en dus wordt er aangewezen om ze in een normale vuilniszak te plaatsen waarna ze in de verbrandingsoven worden vernietigd. Ik hoef er niet bij te vertellen dat dit een zeer milieuonvriendelijke oplossing is.
Vandaag wordt de maatschappij mede door de opkomst van de digitale media en de massaconsumptie die ermee gepaard gaat , geconfronteerd met een enorme massavevuiling, iets wat de consument op het moment van zijn aankoop niet altijd beseft. Door de vervuiling te transformeren en in de straat te etaleren bestaat de kans misschien dat medemens er eventjes bij stilstaat. Intussen kunnen de vogeltjes hun nestje bouwen in iets wat voor hun niet meer of niet minder als een huisje is.
Elk nestkastje heeft zijn eigen verhaal en het zijn die verhalen die hier te zien en te lezen zijn.

P.S.: Ik blijf cassettes en andere Technotrash verzamelen dusa als u nog iets heeft liggen thuis waar u vanaf wilt mag u gerust een mailtje sturen en dan kom ik het ophalen.

Technotrash est un projet qui est né a travers d’une passion pour la récup et la recherche vers une utilisation alternative pour des objets souvent considéré comme des déchets. La cassette vidéo est un de ces objets que les gens jette en masse depuis l’introduction des medias digital. Après le premier projet avec les cassettes vidéos, un pavillon ce dont le revêtement de la toiture est conçu de 1300 cassettes vidéo, il était temps d’aller à la recherche d’autres alternatives. En plus la pile de cassettes qui ce trouvait dans la cave ne cessait de grandir.
Video House Squatters est un projet qui essaye non seulement d’offrir un endroit pour nicher les petits oiseaux qui disparaissent de plus en plus en ville mais est aussi un projet qui essaye d’être en même temps une intervention urbains ludique. Les nichoirs remettent en question la façon qu’on consomme sans ce soucier des déchets et l’impacte que cette consommation en mases puisse avoir sur notre environnement. A Bruxelles il n’existe pas de programme de recyclage pour recycler des cassettes vidéos donc la seule alternative, appart de les mettre dans les poubelles normales qui partent à l’incinérateur, est de les donner une autre fonction.
Chaque nichoir a son propre histoire et ce sont ces histoires qu’on pourra retrouver sur ce blog.
P.S. : Je continu à récolter des vieux cassettes donc si vous en avez encore quelque part et vous voulez vous en débarrasser vous pouvez m’écrire un mail pour que je vienne les chercher.

Technotrash is project that finds it’s origin in a passion for everything that has to do with reusing, recycling and upcycling objects that are considered as waste. The VHS tapes is considered as such since the digital media has taken over the world of analogue storage media. The first attempt when looking for a descent alternative use for the VHS tape has resulted in the creation of a pavilion of which the roof was covered with 1300 VHS tapes. The aim of finding a first alternative was achieved so it was time to move on to a new project.
Video House Squatters, the name of this new project, aims to make people think about the way they consume and the way that is dealt with the waste that this mass consumption generates. Because of the fact that in Brussels a recycling program for recycling VHS tapes does not exist, the only solution for it is to find alternative uses. The Bridhouses, which are made of these old video tapes, are a shelter for the birds but also a constant reminder which people are confronted with in the streets.
Each birdhouse has its own story and these stories can be found on this website.

P.S.: I continue to collect old VHS tapes so if you have some laying around you can write me an email and I will come to pick them up.

Enjoy!smiley

 • Comments(2)//videohousesquatters.maximalisme.be/#post0